in Najem

Weryfikacja Najemcy – Firma

W jednym z poprzednich artykułów pisałam, iż  najważniejszą z zasad bezpiecznego najmu jest weryfikacja najemcy przed podpisaniem z nim umowy najmu. Przedstawiłam także sprawdzone metody jak zweryfikować najemcę, który jest osobą prywatną. Co natomiast w sytuacji, kiedy wynajmujemy lokal mieszkalny firmie?  W dzisiejszym artykule przeczytasz jak sprawdzać i weryfikować przedsiębiorców.

Tylko właściwie przeprowadzona weryfikacja najemcy może ograniczyć ryzyko straty finansowej i pozwoli podjąć współpracę z najbardziej odpowiedzialnym i najlepiej rokującym najemcą.

O tym jak weryfikować osoby prywatne pisałam w tym artykule.

Jeśli zaś twój potencjalny najemca jest przedsiębiorcą to informacje na jego temat uzyskasz z internetowych bazach danych Ministerstw:

Ministerstwa Rozwoju i Finansów (dla działalności gospodarczej)

Ministerstwa Sprawiedliwości (dla spółek).

Działalność gospodarcza i spółki cywilne

Jeśli najemca prowadzi (lub prowadził) działalność gospodarczą, albo jeśli jest wspólnikiem w spółce cywilnej wówczas możesz sprawdzić informacje na jego temat w bazie przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG).

Wyszukiwarka CEIDG znajduje się pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Wpisując w wyszukiwarkę takie dane jak NIP, REGON, Imię i Nazwisko, Nazwę Firmy możesz uzyskać (bezpłatnie!) wpis do ewidencji, a w nim wiele interesujących informacji.

Informacje, które szczególnie powinny cię zainteresować to: 

Data rozpoczęcia działalności.

Jeśli przedsiębiorca działa od niedawna to zawsze jest to większe ryzyko, że powinie mu się noga. Oczywiście nie jest to reguła,  jednak statyki są w w tym wypadku nieubłagane.

UWAGA (!) Aż  80% małych firm upada w ciągu pierwszych dwóch lat od ich założenia.

Data zawieszenia działalności.

Dość powszechna praktyką wśród małych, jednoosobowych firm jest zawieszanie działalności na jakiś czas, aby nie płacić składek na ZUS. Taka praktyka może świadczyć o braku stabilności finansowej, co raczej nie jest dobrym sygnałem.

Informacje dotyczące upadłości lub postępowania naprawczego.

To rubryka, przy której powinna ci się zapalić lamka ostrzegawcza. Jeśli przeprowadzona została upadłość, to raczej napewno taka osoba ma obecnie poważne problemy finansowe.

Zakazy.

To kolejna rubryka, przy której nalży włączyć tryb czujność. Jeśli najemca ma zakaz wykonywania jakieś działalności to może sugerować popełnienie przez niego przestępstwa.

Weryfikacja firmy  

Może się zdarzyć, że mieszkanie będzie od ciebie wynajmować firma (np. dla pracownika). Szczegółowo opisuję ten temat w rozdziale dotyczącym umów najmu (Firma jako strona umowy). W tym miejscu przedstawię informacje, na które warto zwracać uwagę weryfikując firmę przed podpisaniem umowy.

KRS 

Źródłem informacji w przypadku firm jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Jest to rejestr przedsiębiorców (spółek), stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

KRS składa się z 6 działów.

W Dziale I KRS zamieszcza się informacje o nazwie, oznaczenie formy prawnej, siedziby i adresu oraz ewentualnych oddziałów firmy. W dalszej części działu znajdziesz także informacje na temat wcześniejszej rejestracji bądź dane na temat sposobu powstania (np. jeśli firma powstała w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału). Zamieszczona jest tam także informacja o numerach NIP i REGON oraz informacja o umowie spółki lub statucie, na podstawie którego firma działa.

Dział II rejestru zawiera informacje o sposobie reprezentacji firmy oraz dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego wraz ze sposobem reprezentacji lub wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej. Jest to istotna informacja przy podpisywaniu umowy najmu, gdyż wskazuje ci kto faktycznie może reprezentować firmę, lub kto może udzielić pełnomocnictwa do podpisania takiej umowy.

W dalszej części działu II zamieszczone są informacje o nadzorze, jeżeli taki występuje i jego składzie osobowym, oraz o prokurze, osobach pełniących tę funkcję oraz rodzajach udzielonej prokury.

W Dziale III rejestru wykazany jest przedmiot działalności przedsiębiorcy według kodów PKD, wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, uchwały o jego zatwierdzeniu, oraz o złożeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

Dział IV pełni szczególną funkcję ostrzegawczą (!).  Tutaj zawierane są informacje o powstaniu zaległości podatkowych, celnych oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko dłużnikowi z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Dział ten zawiera także informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

W Dziale V zamieszcza się wzmiankę o powołaniu lub odwołaniu kuratora.

Dział VI zawiera informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane likwidatorów bądź zarządców wraz ze sposobem reprezentacji. W dziale tym podlegają również ujawnieniu dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, informacja o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania naprawczego wraz z danymi syndyka albo zarządcy przymusowego.

Informacje i wyciągi z KRS (nieodpłatnie!) uzyskasz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Zaznaczając w oknie wyszukiwarki rejestr przedsiębiorców, oraz wpisując takie dane jak numer KRS, NIP, REGON, nazwę otrzymasz aktualny wyciąg z KRS. Szczególną uwagę zwróć na dział II w kwestii zbadania prawidłowej reprezentacji firmy, oraz działy IV – VI, które  zasygnalizują potencjalne problemy finansowe.

UWAGA (!) KRS nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy podlegają rejestracji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

UWAGA! Więcej na temat weryfikacji najemców oraz zasadach bezpiecznego najmu przeczytasz w mojej najnowszej książce Jak Wynajmować Mieszkania.  Koniecznie też zapisz się do mojego newslettera, aby otrzymać  jeszcze więcej informacji na temat bezpiecznego najmu i inwestowania w nieruchomości.

Skomentuj artykuł

Comment