Słownik

Słownik Inwestora na Rynku Nieruchomości.

Tutaj znajdziesz wyjaśnienie najważniejszych terminów, pojęć i skrótów związanych z inwestowaniem na rynku nieruchomości.

Aktywa (zgodnie z definicją Roberta Kiyosaki) to wszystko to, co wkłada pieniądze do Twojej kieszeni.

Cash flow czyli przepływ pieniężny to przychód z  twoich inwestycji, np. z wynajmu twoich nieruchomości, po odjęciu wszystkich kosztów, jakie ponosisz.

Dochody pasywne to dochody jakie osiągasz nie angażując bezpośrednio swojego czasu. Dochody pasywne dzielimy na dochody z dwóch źródeł: biznes albo inwestycje.

Księgi wieczyste  prowadzi się celem ustalenia stanu prawnego nieruchomości, celem zagwarantowania bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami i zapewnienia zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Księga wieczysta to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Mówi się, że księga wieczysta pozwala „autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości.” Ta autorytatywność – czyli pewność – wynika z uregulowań ustawy o księgach wieczystych  i hipotece, a konkretnie z tzw.  rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Kredyt hipoteczny – to długoterminowy kredyt udzielny osobom fizycznym za zakup lub budowę nieruchomości. Spłata kredytu zabezpieczona jest hipoteką, czyli ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności (kredytu), na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Licytacja – rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot prawny , która zadeklaruje najwyższą kwotę. Licytacja zawsze odbywa się „w górę” poprzez postąpienie.

LTV  skrót od angielskiego Loan to Value , jest to wskaźnik określający stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia.  Istotny z punktu widzenia banku, który udziela kredytowania.

Okazja to zakup poniżej wartości rynkowej. Wytrawni inwestorzy najchętniej kupują nieruchomości nawet 30% i  więcej poniżej wartości.

Opcja jest umową, co do wykupu w określonym czasie po określonej cenie. Dla kupującego opcja oznacza możliwość, ale nie obowiązek odkupienia przedmiotu umowy w  określonym czasie po określonej cenie. Z  kolei dla sprzedającego opcja oznacza obowiązek sprzedaży w  ustalonym terminie, po ustalonej cenie.

Operat szacunkowy jest to urzędowy dokument będący autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego dotyczącą wartości nieruchomości. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w  tym wskazanie podstaw prawnych                                i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń.

OPM to po angielsku Other’s People Money – pieniądze innych ludzi.

750x100

Pasywa (zgodnie z definicją Roberta Kiyosaki) to wszystko co wyjmuje ci pieniądze do kieszeni.

PIL pieniądze innych ludzi.

Prawo dożywotnika  Przez umowę dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się do zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiany, itp.) nieruchomości, a nabywca           w zamian za jej przeniesienie zobowiązuje się zapewnić zbywcy (lub osobie mu bliskiej) dożywotnie utrzymanie. Umowa ta została skonstruowana przez ustawodawcę z założeniem spełniania funkcji alimentacyjnej

Promesa kredytowa to potwierdzenie zdolności kredytowej i jednoczesne przyrzeczenie przez bank, że po spełnieniu określonych w dokumencie warunków klientowi zostanie udzielony kredyt. Promesa zazwyczaj ma 30 dniowy termin ważności, a czas jej wydania to na ogół  2-3 dni.

Przepływ pieniężny (cash flow) to przychód z wynajmu twoich nieruchomości, po odjęciu wszystkich kosztów, jakie ponosisz.

Przysądzenie własności –  prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, które  przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na jego  rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych  jest  założeniem, iż stan prawny nieruchomości opisany w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Jeżeli zaś okazałoby się, iż informacje w księgach są niezgodne ze stanem faktycznym, to nabywca działający w dobrej wierze może się powołać na rękojmię i w ten sposób chronić się przed roszczeniami. Ponieważ  stan prawny zapisany w księgach  ma pierwszeństwo – czyli rozstrzyga nad rzeczywistym stanem prawnym.

ROE Return of Equity,  czyli stopa zwrotu kapitału. W  tym przypadku bierzesz pod uwagę zainwestowany kapitał własny.  Zaś obliczenia mają pokazać  po jakim czasie twój kapitał  się zwróci. Wzór na ROE to iloczyn miesięcznego przepływu finansowego oraz ilości miesięcy podzielony przez  zainwestowane własne środki pieniężne  i pomnożony przez 100 %.

ROI Return Of Investment, czyli zwrot z inwestycji, rentowność inwestycji. Rentowność inwestycji  obliczasz jako iloczyn miesięcznego przepływu finansowego oraz ilości miesięcy podzielony przez całkowity koszt zakupu i  pomnożony przez 100 %.

Służebność to to ograniczone prawa rzeczowe, polega na  obciążeniu nieruchomości w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą, albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej. Jak każde ograniczenie prawo rzeczowe służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela. Wyróżnia się służebności gruntowe, osobiste oraz służebności przesyłu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego treść jest bardzo zbliżona do prawa własności. Na  treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składają: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania nim, w tym do wynajęcia, oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Stopa procentowa to cena kapitału, a dokładniej oprocentowanie kapitału pożyczanego innym.

Użytkowanie to ograniczone prawa rzeczowe, które przysługują osobie fizycznej bądź prawnej względem rzeczy będącej własnością innej osoby. Jak sama nazwa wskazuje ograniczone prawo rzeczowe ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela. Użytkowanie to obciążenie nieruchomości prawem zezwalającym na jej używanie oraz pobieranie z niej pożytków.

Własność polega zarówno na faktycznym jak i na prawnym dysponowaniu nieruchomością. Jest to zatem władanie, korzystanie i rozporządzanie rzeczą – w tym wypadku nieruchomością. Władanie oznacza sprawowanie faktycznej władzy nad nieruchomością. Korzystanie uprawnia do używania i pobieranie pożytków i innych przychodów z nieruchomości. Rozporządzanie zaś oznacza możliwość wykonywania czynności prawnych, które są z nieruchomością związane, na przykład możliwość sprzedaży, obciążenia nieruchomości, darowizny, zapisania w testamencie, zamiany, itp.

Wolność finansową osiągniesz wówczas kiedy suma twoich pasywnych dochodów przewyższy sumę twoich kosztów.

Zasada ograniczonego zaufania polega na tym, aby skrupulatnie weryfikować informacje otrzymywane od wszelkiego rodzaju ‚ekspertów’, ‚doradców’ czy ‚specjalistów’. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w  których angażujesz twój kapitał. W końcu kto lepiej zatroszczy się o twoje pieniądze niż ty sam?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Zmotywowany sprzedający to osoba, która z różnych powodów – najczęściej losowych – jest zdeterminowana aby sprzedać mieszkanie poniżej wartości rynkowej, pod warunkiem przeprowadzenia szybkiej transakcji.

Zysk kapitałowy to jednorazowy zarobek stanowiący różnicę pomiędzy ceną zakupu a ceną odsprzedaży np. mieszkania, akcji, waluty etc.

Nie znalazłeś pojęcia, którego szukałeś? Napisz do mnie malgorzata@jakkupowacmieszkania.pl

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ ?

Jeśli tak to zarejestruj się do newslettera. Otrzymasz darmowe e-booki, webinary, szkolenia, zniżki na publikacje. Dbam o prywatność, nigdy nie spamuję.